Creativess How i can help you? Send
Loading...

Players Online
Welcome to Tibiafun,
feel free to leave any question on our Forum.

Last who has joined: Bonnie.
Welcome and we enjoy you stay !
The best player is: Urbexx (761). Congratulations!
Discord server
23 May 2019 - Technical work
W związku z pewnymi pracami związanymi z optymalizacją naszego serwera dzisiaj wraz z godziną 5:40 serwer został zamknięty na kilka godzin. Będziemy informować na bieżąco jak idą pracę. W ramach rekompensaty dzisiaj wieczorem zostanie zwiększony exp/loot oraz odbędzie się pewien event. O godzinie eventu poinformuje w następnym poście. Pozdrawiamy.

Due to technical works connected with optimization of our engine server was closed at 5:40. Technical works will take a couple of hours. I will inform you how the works are going. As a recompense we will give u at evening more exp and loot. Greetings.Posted by: Thor

19 May 2019 - Server maintenance
Miało być w kolorze, to nie jest. Po wystartowaniu serwera napotkaliśmy dosyć poważny błąd który powodował crash silnika, wykorzystywany był on przez pewną osobę najwidoczniej której nie spodobała się nowa edycja serwera, od tamtej pory pracowaliśmy nad postawieniem na nogi serwera , mam nadzieje że dzisiaj o koło godziny 10:00 PM , ruszymy serwer i będziecie mogli znów się cieszyć grą, przez okres 3 dni zostanie zwiększony loot rate.

It was supposed to be in color, it is not. After starting the server we encountered quite a serious error which caused the crash of the engine, it was used by a certain person apparently disliked the new edition of the server, since then we have been working on bringing the server to the feet, I hope that today about an hour 10:00 PM , we will move the server and you will be able to enjoy the game again, the loot rate will be increased for 3 days.Posted by: Creativess

14 May 2019 - Tibiafun Summer Edition
We come back after a long break with the new Tibiafun server, for now I decided not to upgrade the server from the start, Exp-stages was increased on each interval, we returned with old values for life and mana from each profession,
items adding to magic damage to the mage they were withdrawn in exchange
for other attributes, this should slightly improve the PvP system.
 
The Happy hour system is valid from the start of the server below you will find the
current time in which the increased exp and loot will be valid.

Free points
You Will be able to receive free points for the entire guild, which you can use in our shop, to receive such points you must create a guild in which will be 10 people, this guild will also have to create a Discord account, join our server on the Discord, then I will create channel with the name of a given guild and you will receive points.

Wracamy po długiej przerwie z nową edycja serwera Tibiafun, na chwile obecną postanowiłem nie robić aktualizacji na sam start serwera, Exp-stages został zwiększony na każdym przedziale, powróciliśmy ze starymi wartościami dla życia oraz many z każdych profesji, itemy dodające do obrażeń magicznych dla maga zostały wycofane w zamian za to będą inne atrybuty, powinno to nieco poprawić system PvP.
System Happy hour obowiązuje od startu serwera poniżej znajdziecie aktualny czas w którym będzie obowiązywać zwiększony exp oraz loot.

Darmowe punkty
Będzie możliwość otrzymania darmowych punktów na cała gildie, które możecie wykorzystać w naszym sklepiku sms, aby otrzymać takie punkty musi zostać utworzona gildia w której będzie 10 osób , ta gildia będzie musiała również utworzyć konto Discord, dołączyć do naszego serwera na komunikatorze, ja wtedy utworze kanał z nazwą danej gildii i wtedy otrzymacie punkty.Posted by: Creativess

29 January 2019 - HAPPY HOURS
Hello. Today I would like to announce that we are starting cyclical series of a events. We will give you a happy hours everyday which such a bonuses. You can get 20% more exp and 20% more loot.

Posted by: Thor

29 January 2019 - Update [1.0]
- Gem System
Ten system będzie wyróżniał 5 rodzajów, gemów które będziecie mogli zdobyć za pomocą Task systemu
po zabiciu 20000 potworów które są wymienione w taskach i możecie je sprawdzić na naszej stronie w tej zakładce,
Każdy Gem który będzie opisany w nowej zakładce na naszej stronie która nazywa się Gem System


- Nap
- Poprawiony błąd który dotyczył itemów dodających prędkość gracza między innymi, boots of haste, winged helmet, time ring.
- Dodany stealth ring do NPC ktory sprzedaje ringi po wykonaniu Chaos Elf quest (Potrzebny między innymi na Darth Lord Tom Quest).
- Blue robe + 2% do obrażen magicznych
- Zaktualizowana zakładka 'Houses' znajdziecie w niej informacje o Rent House System oraz dodana lista wolnych domkow.
- Full light dla graczy posiadających konto premium.
- Zredukowany czas blokady na wpisywanie komendy "!check" z 30 sekund do 15 sekund.
- Dragon scale legs Quest zmieniona została bramka levelowa na poziom 700 , oraz zredukowany poziom trudnośći questa.
- Poprawiona zostala rozbieżność manaruny dla każdej profesji, oraz większe zależnośći od magic level.
- Spell book of Necropharus otrzymał 16 punktów defensywnych.
*[PACC]*
- Zostały dodane 3 nowe expowiska z mobami:

- Wrinkled Beholder
- Skeleton Elite Warrior
- Hydra Oramond
- Wejście na Native Armor quest zostało zmienione na 700 level.
- Zredukowany level potrzebny do przejscia przez bramke na bossa 'Red Sharok'

- Gem System
This system will distinguish 5 types, which you can get using the Task system
after killing 20,000 monsters that are listed in the quests and you can check them on our page in this tab,
Each Gem which will be described in a new tab on our site which is called Gem System

- Fixed an error that affected items adding the player's speed, among others, boots of haste, winged helmet, time ring.
- Added a NPC stealth ring that sells the rings after completing the Chaos Elf quest (Needed among other things on Darth Lord Tom Quest).
- Blue robe + 2% for magic damage
- The updated 'Houses' tab contains information about the Rent House System and an added list of vacant houses.
- Full light for players with a premium account.
- Reduced lock time to enter the "! Check" command from 30 seconds to 15 seconds.
- Dragoon scale legs Quest a door was changed to level 700.
- Corrected range of gain mana by manarune for every profession.
- Spell book of Necropharus received 16 defensive points.
[PACC]
- Three new experience places with mobs have been added:
- Wrinkled Beholder
- Skeleton Elite Warrior
- Hydra Oramond
- Entry to Native Armor quest has been changed to 700 level.
- Reduced level needed to pass through the boss 'Red Sharok'Posted by: Creativess