Creativess How i can help you? Send
Loading...

Players Online
Welcome to Tibiafun,
feel free to leave any question on our Forum.

Last who has joined: Global.
Welcome and we enjoy you stay !
The best player is: Tymczasowe Pierdolniecie (1101). Congratulations!
Discord server
Na wstępie chce poinformować każdego że wychodząc na przeciw kłamstwom które gracze piszą na temat restartu postaci na serwerze Classic, wyraźnie tutaj napisze że nie planuje takiego restartu, wciąż serwery będą rozwijane, a wkrótce z powodu wielu zajętych domków których właściciele nie logują się od dłuższego czasu, zostanie wprowadzony Rent House-system który będzie czyścił domki graczy którzy nie opłacili wynajmu za domek.

Kiedyś zakładałem temat odnośnie stworzenia drugiego świata, po dłuższych zastanowieniach, postanowiłem spróbować tego pomysłu. Wkrótce pojawi się odliczanie na głównej stronie do startu serwera,
który zaplanowany jest za 2 tygodnie. Dopóki jednak nie wystartuje serwer , włączony zostanie test serwer na którym będzie można analizować błędy , oraz przyczyniać się do poprawy oraz rozwoju. Mogę zdradzić że zdobywać doświadczenie będzie można na dwa sposoby poprzez zabijanie innych graczy oraz tradycyjne zabijanie mobów.
doświadczenie za ludzi to nie będzie duży mnożnik to ma być tylko dodatek a nie główny cel serwera, pojawi się na nim kilka systemów które będą dodatkiem do rozrywki PvP, między innymi War-system, Ankh-system, Death delay-system, Exhausted-system, zostanie również na nowo skonfigurowany system obrażeń fizycznych i magicznych.

Wkrótce podam więcej informacji na temat test serwera.

To begin with he wants to inform everyone that leaving on against lies which players are writing about the restart to the figure on the Classic server, here he will write clearly that isn't planning such a restart, still servers will be developed, and soon because of many occupied houses which owners aren't logging oneself for a long time, will be led the House-system which will be cleaned disability pensions houses of players which didn't pay the lease behind the house.

At one time I established the subject in relation to creating second world, after longer thoughts, I decided to try this idea. Soon deducting the server on the chief side for the start will appear,
which is planned in 2 weeks. Until however a server starts, a test will be included server on which it will be possible to analyse errors, and to contribute to the improvement and the development. I can betray that will be acquiring experience it is possible to two ways by killing other players and traditional killing monsters.
Experiencing for people won't be a large multiplier it is supposed to be only the addition rather than the main purpose of the server, a few systems which will be an addition to PvP entertainment, will appear on it among others Strike-system, Ankh-system, Death delay-system, Exhausted-system, staying also anew configured system of bodily harm and magic.

Soon I will give the test of the server more to the subject to information.Posted by: Creativess

Od kilku dni na serwerze pojawiają się często duże freezy które utrudniają grę, cała wina leży po stronie hostingu w którym wynajmujemy od serwer dedykowany od ponad roku, lokalizacja jego jest we Francji, co może też przyczyniać się do większego pingu, postanowiłem podjąć decyzje o zmianie serwera na lokalizacje w Niemczech, co przełoży się na dużo lepszą jakość gry, planuje dokonać tej zmiany w nocy z Niedzieli 18.10 na Poniedziałek , serwer może być wyłączony na kilka godzin za utrudnienia przepraszam.

For a few days they often appear on the server big freezy which are hampering the game, the entire guilt lies on the hosting side which we are renting in from dedicated server from over of year, location of him is in France what can also contribute to the bigger ping, I decided to make decisions on the change of the server to locations in Germany what will be transferred into the far more better quality of the game, he is planning causing this change at night from 18.10 Sunday for Monday, the server can be turned off for a few hours behind impediments I apologise.Posted by: Creativess

9 November 2018 - A few changes..
Na wstepie chcial bym pozdrowic wszystkich stalych ale jak i nowych graczy ktorzy postanowili zostac na serwerze,
ja nie zatrzymuje sie w kierunku dzialania i ulepszania serwera, zawarte wszystkie ostatnie zmiany, bedziecie mogli przeczytac w tym poscie ponizej,
wszystkie zmiany beda wprowadzane przy najbliższych restartach.

[WEBSITE]

Poprawiony problem z ladowaniem strony, oraz znaczne przyspieszenie dzialania strony.
Zaktualizowana zakładka 'Quest log'.
Usunięty bład który powodał nie wyświetlanie się sporej ilośći itemów z loot info 'Monsters'.
Dodana możliwość sprawdzenia w zakladce 'Items' oraz w zakładce 'Monsters' z których mobów można zdobyć dany item.


[FIX]

Bład przechodzenia do room'a z npc 'Strange Necromancer' bez soul stone.
Wydłuzony czas dla wlaściciela loota.
Odpowiednie przydzielenie mozliwosci zakladania danych itemow z atrybutami dla danych profesji.'
Poprawiona nazwa dawnego korzenia 'Ginsen' na prawidłową nazwe 'Mandrake root' którego skupuje 'Hawker'.
Wyeliminowana luka w systemie tworzenia run ktora pozwalała na tworzenie run pomimo braku capa.
Poprawiony bład który powodował pojawianie się skulla oraz PZ po zaatakowaniu w domku.
Poprawiony blad ktory pozwalal na kupywanie wiecej niz 1 domku poprzez komende 'aleta gom'.
Poprawiony system itemów z atrybutami dodającymi skilla, które się nie sumowały.
Brak możliwości zakładania kuszy oraz łuku przez knighta zdjecie blokady używania 'Sprite Wand' dla knighta.
Poprawiona funkcja sprawdzająca czy dany gracz podczas zakupu posiada wystarczając ilość 'Capa'
Poprawiony błąd z nie zwiekszająca się predkością po załozeniu boh, time ring lub winged helmet.
Naprawiony został system wandów aby nie pobierały many gdy gracz nie jest w zasięgu ataku.


[GAME]

Bless system - obniżona cena za jednego blessa, aktualnie aby w pelni wykorzystac potencjal systemu potrzebujemy wszystkich 4 blessow, również poprawiony blad ze spadajacym plecakiem podczas noszenia 'Amulet of Life'.
Usuniety zostal system exhausted po zejsciu lub wejsciu na schody oraz inne stack'
Winged Helmet zwiekszajacy szybkosc gracza.
Zwiekszona ilosc dodawanych skilli o 10 punktów dla każdego ringa
System nawolujących Npc.

Zmiemniony mnozik obrazen dla runy 'SD' zwiekszona zaleznosc od levela kosztem zaleznosci od magic level.
Możliwość używania mana runy w biegu.
Każde miasto ma osobny depot, Wszystkie domki mają wspólny depot z City.


[FACC]
Dodane expowisko z 'Red Overlord' w miescie 'Gotti'
Stworzony od nowa, długo wyczekiwany quest 'Dragon scale legs' w miescie 'Gotti'

[PACC]
Zmniejszony minimalny level do przejscia przez bramke na Elite Warlock (200 lvl).
Dodany respawn Diamond Dragon.
Nowy BOSS - Risen Phoenix (+ 700 lvl) respawn co godzine.
Nowy BOSS - Hook (+ 900 lvl) respawn co godzine.

Lord Cain dodane zostaly pod Fanatic.

Sasquatch - Pojawil sie na wyspie z Yeti.
Old Widow Queen - w pólnocnej części premium zone.

To begin with he wanted me to greet everyone permanent but as well as of new players which decided to stay on the server,
I isnt stopping towards acting and improving the server, included all anchormen, you will be able to read in it post,
all changes will led at the closest restarts.

[WEBSITE]

Improved problem from ladowaniem sides, and the significant acceleration dzialania sides.
Bookmark brought up to date 'Quest log' .
Removed bug which cause not being shown all items from loot info in 'Monsters'.
Added possibility of the inspection in 'Items' and 'Monsters' bookmark from which monster it is possible to get given item.


[FIX]


Bug of going to room'a from npc 'Strange Necromancer' without soul stone.
Elongated owner time
Items with attributes for each profession. '
Corrected name of the ancient root 'Ginsen' on correct name 'Mandrake root' which is buying 'Hawker' .
Eliminated gap in the system of creating fleeces ktora let for creating fleeces in spite of the lack of the billy goat.
Corrected bug which caused appearing skulla and PZ after attacking in the house.
Corrected with buying more than 2 houses by commands 'aleta gom' .
Corrected items attribute system with adding skill.
Lack of ability of putting the crossbow on and the bow also knight can wear 'Sprite wand'
The improved checking function or the given player during the purchase have being enough amount 'of billy goat'
Corrected mistake with speed after wear boh, time boxing ring or winged helmet .
A system of wands take many when the player isnt in the scope of the attack.


[GAME]
Bless system - reduced price too one blessa, currently in order to in pelni wykorzystac potencjal we need the system of everyone 4 blessow, also corrected bug with rucksack while wearing 'Amulet of Life'.
Removed stack exhausted
Winged Helmet speed booster.
Added 10 points for each rings.
System of exhorting Npc.
Boosted 'SD'
Possibility of the use mana runs on the run.
Every city has separate desweat, all houses have shared desweat from City .


[FACC]
Added exp place of 'of Overlord ' in 'Gotti'
Created quest anew, long waited 'Dragoon scale legs' in 'Gotti'
[PACC]
Reduced minimal level to enter through door on Elite Warlock (200 lvl).
Added respawn Diamond Dragoon.
New Boss - Risen Phoenix (+ 700 lvl) respawn every 1 hour.
New Boss - Hook (+ 900 lvl) respawn what godzine.

Cain lord added under Fanatics.

Sasquatch - on an island from the Yeti.
Old Widow Queen - in north of premium zone.Posted by: Creativess

Po długiej analizie tego co się dzieję na serwerze, a szczególnie podczas rozgrywki PvP która to powinna przynosić przyjemności , a do tej pory mało kto chciał uczestniczyć z powodu braku balansu profesji, wychodząc na przeciw postanowiliśmy przeprowadzić kilka zmian wyglądają one następująco:

Paladin co level uzyska teraz 25 życia oraz 20 many (wcześniej 20 / 30), usunięte zostały czary tzw. targetowe, lecz dodany czar obszarowy exevo mas san.

Knight otrzyma 35 życia co level (wcześniej 30)
Co do profesji magicznej została ona wzmocniona dzięki zmniejszeniu rozbieżności mana runy, oraz zmniejszona rozbieżność czaru hate.

Dodatkowo zostały usunięte Amulet of Salvation, wszystkie zamienią się w Amulet of Life, oraz dla graczy posiadających Premium straty skilla podczas śmierci zostały zredukowane.

Mamy nadzieję że te zmiany korzystnie wpłyną na rozgrywkę serwera oraz poprawia balans profesji.
Team Tibiafun.

After long analysis of it what I am happening on the server, particularly during the PvP games which should bring it to pleasure, but so far hardly anyone wanted to participate from the account of the lack of the balance of the profession, leaving on against we decided to conduct a few changes they look as follows:

Paladin as level will get now 25 lives and 20 many (earlier 20 / 30), so target spells are removed, but given area exevo mas san.

Knight will receive 35 lives as level (earlier 30)

As for the magic profession she stayed mana enhanced thanks to reducing the divergence runs, and the reduced divergence of the charm hate.

Additionally they were removed Amulet of Salvation, all will turn into the Amulet of Life, and for having Premium players of the loss skilla during the death were reduced.

We hope that these changes will do the games of the server good as well as is improving the keeping his balance of the profession.
Tibiafun teamPosted by: CreativessAby urozmaicić ten ostatni tydzień miesiąca i w nawiązaniu do zagranicznych tradycji chcemy rozpocząć od środy tego miesiąca event który będzie trwał aż do niedzieli pierwszej niedzieli następnego miesiąca, na serwerze pojawi się kilka potworów które będą dostępne tylko na tym evencie, pojawiać się będą okresowo na mapie co określony czas, po zabiciu potwora zamiast ciała pojawi się dynia którą należy zbierać a w niedziele możliwość wymiany takich dyń na określone nagrody.

I Miejsce - 500 dyń
II Miejsce - 400 dyń
III Miejsce - 300 dyń
IV Miejsce - 200 dyń
V Miejsce - 100 dyń

Nagroda za I miejsce to domek z ponad dwudziestoma trainerami, oraz określona ilość punktów, dla pozostałych będą to również punkty sms shop, itemy oraz różne ciekawe itemy.

Nagrody do piątego miejsca będą to między innymi różne itemy oraz punkty sms.

Dla wszystkich graczy którzy zbiorą mniejszą ilość dyń poniżej stu, ale nie mniej niż 50, otrzymają takżę nagrody będą to losowe itemy.

Potwory które będą miały w nazwie przedrostek Halloween a będą wyglądały następująco:In order to add variety to this recent week of the month and further to foreign traditions we want to begin with Wednesday of this event month which he will last all the way to Sunday of first Sunday of the next month, on the server a few monsters which will be approachable will appear only on this evencie, will appear periodically on the map every the stated time, after killing the monster instead of the body a pumpkin which one should gather together will come in and into Sundays possibility of the exchange of such pumpkins for determined awards.

The I Place - 500 pumpkins
The II Place - 400 pumpkins
The III Place - 300 pumpkins
The IV Place - 200 pumpkins
The V Place - 100 pumpkins

Award too and a place is a house from over twenty trainerami, and determined number of points, for remaining will be these are also sms points shop, itemy and different it is interesting itemy.

Awards to the fifth place will be it is among others different itemy and sms points.

For all players which will collect the paucity of pumpkins below one hundred, but no less than 50, will receive awards will be it is random items.

Monsters which will be had a prefix in the name Halloween and will look as follows:Posted by: Creativess