Create an account


Check for new replies
A few changes..

#1
Na wstepie chcial bym pozdrowic wszystkich stalych ale jak i nowych graczy ktorzy postanowili zostac na serwerze,
ja nie zatrzymuje sie w kierunku dzialania i ulepszania serwera, zawarte wszystkie ostatnie zmiany, bedziecie mogli przeczytac w tym poscie ponizej,
wszystkie zmiany beda wprowadzane przy najbliższych restartach.

[WEBSITE]
Poprawiony problem z ladowaniem strony, oraz znaczne przyspieszenie dzialania strony.
Zaktualizowana zakładka 'Quest log'.
Usunięty bład który powodał nie wyświetlanie się sporej ilośći itemów z loot info 'Monsters'.
Dodana możliwość sprawdzenia w zakladce 'Items' oraz w zakładce 'Monsters' z których mobów można zdobyć dany item.

[FIX]
Bład przechodzenia do room'a z npc 'Strange Necromancer' bez soul stone.
Wydłuzony czas dla wlaściciela loota.
Odpowiednie przydzielenie mozliwosci zakladania danych itemow z atrybutami dla danych profesji.'
Poprawiona nazwa dawnego korzenia 'Ginsen' na prawidłową nazwe 'Mandrake root' którego skupuje 'Hawker'.
Wyeliminowana luka w systemie tworzenia run ktora pozwalała na tworzenie run pomimo braku capa.
Poprawiony bład który powodował pojawianie się skulla oraz PZ po zaatakowaniu w domku.
Poprawiony blad ktory pozwalal na kupywanie wiecej niz 1 domku poprzez komende 'aleta gom'.
Poprawiony system itemów z atrybutami dodającymi skilla, które się nie sumowały.
Brak możliwości zakładania kuszy oraz łuku przez knighta zdjecie blokady używania 'Sprite Wand' dla knighta.
Poprawiona funkcja sprawdzająca czy dany gracz podczas zakupu posiada wystarczając ilość 'Capa'
Poprawiony błąd z nie zwiekszająca się predkością po załozeniu boh, time ring lub winged helmet.
Naprawiony został system wandów aby nie pobierały many gdy gracz nie jest w zasięgu ataku.

[GAME]

Bless system - obniżona cena za jednego blessa, aktualnie aby w pelni wykorzystac potencjal systemu potrzebujemy wszystkich 4 blessow, również poprawiony blad ze spadajacym plecakiem podczas noszenia 'Amulet of Life'.
Usuniety zostal system exhausted po zejsciu lub wejsciu na schody oraz inne stack'
Winged Helmet zwiekszajacy szybkosc gracza.
Zwiekszona ilosc dodawanych skilli o 10 punktów dla każdego ringa
System nawolujących Npc.
Zmiemniony mnozik obrazen dla runy 'SD' zwiekszona zaleznosc od levela kosztem zaleznosci od magic level.
Możliwość używania mana runy w biegu.
Każde miasto ma osobny depot, Wszystkie domki mają wspólny depot z City.

[FACC]
Dodane expowisko z 'Red Overlord' w miescie 'Gotti'
Stworzony od nowa, długo wyczekiwany quest 'Dragon scale legs' w miescie 'Gotti'

[PACC]
Zmniejszony minimalny level do przejscia przez bramke na Elite Warlock (200 lvl).
Dodany respawn Diamond Dragon.
Nowy BOSS - Risen Phoenix (+ 700 lvl) respawn co godzine.
Nowy BOSS - Hook (+ 900 lvl) respawn co godzine.
Lord Cain dodane zostaly pod Fanatic.
Sasquatch - Pojawil sie na wyspie z Yeti.
Old Widow Queen - w pólnocnej części premium zone.

To begin with he wanted me to greet everyone permanent but as well as of new players which decided to stay on the server,
I isnt stopping towards acting and improving the server, included all anchormen, you will be able to read in it post,
all changes will led at the closest restarts.

[WEBSITE]
Improved problem from ladowaniem sides, and the significant acceleration dzialania sides.
Bookmark brought up to date 'Quest log' .
Removed bug which cause not being shown all items from loot info in 'Monsters'.
Added possibility of the inspection in 'Items' and 'Monsters' bookmark from which monster it is possible to get given item.

[FIX]

Bug of going to room'a from npc 'Strange Necromancer' without soul stone.
Elongated owner time
Items with attributes for each profession. '
Corrected name of the ancient root 'Ginsen' on correct name 'Mandrake root' which is buying 'Hawker' .
Eliminated gap in the system of creating fleeces ktora let for creating fleeces in spite of the lack of the billy goat.
Corrected bug which caused appearing skulla and PZ after attacking in the house.
Corrected with buying more than 2 houses by commands 'aleta gom' .
Corrected items attribute system with adding skill.
Lack of ability of putting the crossbow on and the bow also knight can wear 'Sprite wand'
The improved checking function or the given player during the purchase have being enough amount 'of billy goat'
Corrected mistake with speed after wear boh, time boxing ring or winged helmet .
A system of wands take many when the player isnt in the scope of the attack.

[GAME]
Bless system - reduced price too one blessa, currently in order to in pelni wykorzystac potencjal we need the system of everyone 4 blessow, also corrected bug with rucksack while wearing 'Amulet of Life'.
Removed stack exhausted
Winged Helmet speed booster.
Added 10 points for each rings.
System of exhorting Npc.
Boosted 'SD'
Possibility of the use mana runs on the run.
Every city has separate desweat, all houses have shared desweat from City .

[FACC]
Added exp place of 'of Overlord ' in 'Gotti'
Created quest anew, long waited 'Dragoon scale legs' in 'Gotti'
[PACC]
Reduced minimal level to enter through door on Elite Warlock (200 lvl).
Added respawn Diamond Dragoon.
New Boss - Risen Phoenix (+ 700 lvl) respawn every 1 hour.
New Boss - Hook (+ 900 lvl) respawn what godzine.
Cain lord added under Fanatics.
Sasquatch - on an island from the Yeti.
Old Widow Queen - in north of premium zone.
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By