Create an account


Check for new replies
PvP System, balanced vocations.

#1
Big Grin 
Po długiej analizie tego co się dzieję na serwerze, a szczególnie podczas rozgrywki PvP która to powinna przynosić przyjemności , a do tej pory mało kto chciał uczestniczyć z powodu braku balansu profesji, wychodząc na przeciw postanowiliśmy przeprowadzić kilka zmian wyglądają one następująco:

Paladin co level uzyska teraz 25 życia oraz 20 many (wcześniej 20 / 30), usunięte zostały czary tzw. targetowe, lecz dodany czar obszarowy exevo mas san.
Knight otrzyma 35 życia co level (wcześniej 30)
Co do profesji magicznej została ona wzmocniona dzięki zmniejszeniu rozbieżności mana runy, oraz zmniejszona rozbieżność czaru hate.

Dodatkowo zostały usunięte Amulet of Salvation, wszystkie zamienią się w Amulet of Life, oraz dla graczy posiadających Premium straty skilla podczas śmierci zostały zredukowane.

Mamy nadzieję że te zmiany korzystnie wpłyną na rozgrywkę serwera oraz poprawia balans profesji.
Team Tibiafun.

After long analysis of it what I am happening on the server, particularly during the PvP games which should bring it to pleasure, but so far hardly anyone wanted to participate from the account of the lack of the balance of the profession, leaving on against we decided to conduct a few changes they look as follows:

Paladin as level will get now 25 lives and 20 many (earlier 20 / 30), so target spells are removed, but given area exevo mas san.
Knight will receive 35 lives as level (earlier 30)
As for the magic profession she stayed mana enhanced thanks to reducing the divergence runs, and the reduced divergence of the charm hate.

Additionally they were removed Amulet of Salvation, all will turn into the Amulet of Life, and for having Premium players of the loss skilla during the death were reduced.

We hope that these changes will do the games of the server good as well as is improving the keeping his balance of the profession.
Tibiafun team
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By