Create an account


Check for new replies
Second World - Tibiafun RPG-Enforced

#1
Na wstępie chce poinformować każdego że wychodząc na przeciw kłamstwom które gracze piszą na temat restartu postaci na serwerze Classic, wyraźnie tutaj napisze że nie planuje takiego restartu, wciąż serwery będą rozwijane, a wkrótce z powodu wielu zajętych domków których właściciele nie logują się od dłuższego czasu, zostanie wprowadzony Rent House-system który będzie czyścił domki graczy którzy nie opłacili wynajmu za domek.

Kiedyś zakładałem temat odnośnie stworzenia drugiego świata, po dłuższych zastanowieniach, postanowiłem spróbować tego pomysłu. Wkrótce pojawi się odliczanie na głównej stronie do startu serwera,
który zaplanowany jest za 2 tygodnie. Dopóki jednak nie wystartuje serwer , włączony zostanie test serwer na którym będzie można analizować błędy , oraz przyczyniać się do poprawy oraz rozwoju. Mogę zdradzić że zdobywać doświadczenie będzie można na dwa sposoby poprzez zabijanie innych graczy oraz tradycyjne zabijanie mobów.
doświadczenie za ludzi to nie będzie duży mnożnik to ma być tylko dodatek a nie główny cel serwera, pojawi się na nim kilka systemów które będą dodatkiem do rozrywki PvP, między innymi War-system, Ankh-system, Death delay-system, Exhausted-system, zostanie również na nowo skonfigurowany system obrażeń fizycznych i magicznych.

Wkrótce podam więcej informacji na temat test serwera.

To begin with he wants to inform everyone that leaving on against lies which players are writing about the restart to the figure on the Classic server, here he will write clearly that isn't planning such a restart, still servers will be developed, and soon because of many occupied houses which owners aren't logging oneself for a long time, will be led the House-system which will be cleaned disability pensions houses of players which didn't pay the lease behind the house.

At one time I established the subject in relation to creating second world, after longer thoughts, I decided to try this idea. Soon deducting the server on the chief side for the start will appear,
which is planned in 2 weeks. Until however a server starts, a test will be included server on which it will be possible to analyse errors, and to contribute to the improvement and the development. I can betray that will be acquiring experience it is possible to two ways by killing other players and traditional killing monsters.
Experiencing for people won't be a large multiplier it is supposed to be only the addition rather than the main purpose of the server, a few systems which will be an addition to PvP entertainment, will appear on it among others Strike-system, Ankh-system, Death delay-system, Exhausted-system, staying also anew configured system of bodily harm and magic.

Soon I will give the test of the server more to the subject to information.
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By