Create an account


Check for new replies
Update [1.0]

#1
- Gem System
Ten system będzie wyróżniał 5 rodzajów, gemów które będziecie mogli zdobyć za pomocą Task systemu
po zabiciu 20000 potworów które są wymienione w taskach i możecie je sprawdzić na naszej stronie w tej zakładce,
Każdy Gem który będzie opisany w nowej zakładce na naszej stronie która nazywa się Gem System


- Nap
- Poprawiony błąd który dotyczył itemów dodających prędkość gracza między innymi, boots of haste, winged helmet, time ring.
- Dodany stealth ring do NPC ktory sprzedaje ringi po wykonaniu Chaos Elf quest (Potrzebny między innymi na Darth Lord Tom Quest).
- Blue robe + 2% do obrażen magicznych
- Zaktualizowana zakładka 'Houses' znajdziecie w niej informacje o Rent House System oraz dodana lista wolnych domkow.
- Full light dla graczy posiadających konto premium.
- Zredukowany czas blokady na wpisywanie komendy "!check" z 30 sekund do 15 sekund.
- Dragon scale legs Quest zmieniona została bramka levelowa na poziom 700 , oraz zredukowany poziom trudnośći questa.
- Poprawiona zostala rozbieżność manaruny dla każdej profesji, oraz większe zależnośći od magic level.
- Spell book of Necropharus otrzymał 16 punktów defensywnych.
*[PACC]*
- Zostały dodane 3 nowe expowiska z mobami:
- Wrinkled Beholder
- Skeleton Elite Warrior
- Hydra Oramond
- Wejście na Native Armor quest zostało zmienione na 700 level.
- Zredukowany level potrzebny do przejscia przez bramke na bossa 'Red Sharok'

- Gem System
This system will distinguish 5 types, which you can get using the Task system
after killing 20,000 monsters that are listed in the quests and you can check them on our page in this tab,
Each Gem which will be described in a new tab on our site which is called Gem System

- Fixed an error that affected items adding the player's speed, among others, boots of haste, winged helmet, time ring.
- Added a NPC stealth ring that sells the rings after completing the Chaos Elf quest (Needed among other things on Darth Lord Tom Quest).
- Blue robe + 2% for magic damage
- The updated 'Houses' tab contains information about the Rent House System and an added list of vacant houses.
- Full light for players with a premium account.
- Reduced lock time to enter the "! Check" command from 30 seconds to 15 seconds.
- Dragoon scale legs Quest a door was changed to level 700.
- Corrected range of gain mana by manarune for every profession.
- Spell book of Necropharus received 16 defensive points.
[PACC]
- Three new experience places with mobs have been added:
- Wrinkled Beholder
- Skeleton Elite Warrior
- Hydra Oramond
- Entry to Native Armor quest has been changed to 700 level.
- Reduced level needed to pass through the boss 'Red Sharok'
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By