Create an account


Check for new replies
Update - World Classic

#1
Wszystkie zmiany będą wprowadzane z kolejnymi restartami..

[FIX]
- Poprawiony błąd związany z zakładaniem broni dystansowych za pomocą trade.
- Loot info wyświetli się tylko graczowi który jest właścicielem loota.
- Poprawiony błąd związany z otwarciem Trade z odległości większej niż 1 sqm.
- Dla graczy używających klienta został naprawiony problem z pingiem.[WEBSITE]
- Dodany Skull remover & Frags do sklepiku.
- Runa zmieniająca w dany item na określony czas dostępna w sklepiku.
- Dodany item 'Soul stone' który wymagany jest do zakupu 'Amulet of Life' u npc Strange Necromancer.
- Możliwość wyboru losowo stworzonej nazwy dla postaci przez nasza stronę podczas zakładania konta
- Dodana możliwość płatności Paypal poprzez firmę Hotpay dla polskich graczy.

[GAME]
- War Statistic który możecie śledzić na naszej stronie w zakladace 'War Statistic, wszystkie komendy wpisujemy na Guild-Channel.
- Dodana komenda !commands - Więcej informacji uzyskacie wpisując ja w Guild-Channel.
- Dodana ikona która wskazuje czy znajdujemy się w obszarze protection zone.
- Dodany 'Krzyż wspomnień' pojawia się on na ciele zabitego i zawarte w nim są informacje o zabójstwie.
- Dodany system który zapisuje nasze maksymalne fizyczne oraz magiczne obrażenia.
- Dodany system zabezpieczający który ogranicza wszelkie akcje użycia zapobiegnie to nadmiernym wysyłaniu pakietów do serwera.
- Zredukowana szansa na trafienie tzw. "pudła" przy ataku z amunicji.

All changes will be implemented with next restarts..

[FIX]
- Corrected mistake associated with putting distance weapons on with the help trade.
- Loot info will be shown for only a player which is an owner loota.
- Corrected mistake connected with Trade opening from the distance greater than 1 sqm.
- For players using the customer a remedied problem with the ping remained.[WEBSITE]
- Added Skull remover & Frags to the shop.
- Changing fleeces in given item for the stated time available in the shop.
- Added item 'Soul stone' which is required for the purchase 'Amulet of Life' at npc Strange Necromancer.
- Option of the randomly created name for the figure through our side during opening an account
- Added possibility of the Paypal payment through the Hotpay company for Polish players.

[GAME]
- Statistic strike which you can track on our side in zakladace 'Statistic Strike, all commands we are writing down on Guild-Channel.
- Added headquarters! commands - more you will obtain information writing down I in Guild-Channel.
- Added
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By